സംവിധാനം- എം മണി
ഗാനരചന- ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി
സംഗീതം- ശ്യം
ആലാപനം- കെ ജെ യേശുദാസ്, പി. സുശീല

ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍
ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍
നിദാന്തമാം തെളിമാനം പൂത്ത നിശീഥിനിയില്‍
ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍

നിഴലും പൂനിലാവുമായ് ദൂരേ വന്നു ശശികല
നിഴലും പൂനിലാവുമായ് ദൂരേ വന്നു ശശികല
മഴവില്ലിന്‍ അഴകായി ഒരു നാളില്‍ വരവായി
ഏഴ് അഴകുള്ളൊരു തേരില്‍ എന്റെ ഗായകന്‍

ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍

വിരിയും പൂങ്കിനാവുമായ് ചാരേ നിന്നു തപസ്വനി
വിരിയും പൂങ്കിനാവുമായ് ചാരേ നിന്നു തപസ്വനി
പുളകത്തിന്‍ സഖി ആയി വിരിമാറില്‍ കുളിരായി‌
ഏഴു സ്വരങ്ങള്‍ പാടാന്‍ വന്നു ഗായകന്‍

ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍
നിദാന്തമാം തെളിമാനം പൂത്ത നിശീഥിനിയില്‍
ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍
എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍ എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍..

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *